با تداوم جریان پرفشار نقدینگی به سمت بورس، شاخص کل در هفته گذشته با ثبت بازدهی بیش از ١١ درصد به کار خود پایان داد. در این شرایط صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز هفته گذشته را با شناسایی سود حداکثر تا...