عمده رشد سهام شرکت طی یک ماهه گذشته و با افزایش تقاضا در بازار و روند صعودی شاخص ناشی از جریان مثبت نقدینگی و هیجانات ناشی از آن می‌باشد و این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش فعالیت ماهانه ........