بر اساس گزارش فعالیت ماهانه فروردین، طی دوره ۴ ماهه نخست سال جاری تولیدات شرکت شامل ٨٩۵٩ تن انواع تایر رادیال و فلپ بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۵٨٢٧ تن محصول، افزایش ۵۴ درصدی داشته است. با افزایش در مقدار تولید، مقدار فروش نیز ........