بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی اولین ماه از سال مالی جدید، ٨٨٢١٠١ تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٨۶۵٩٣٩ تن محصول، افزایش ٢ درصدی داشته است. با این حال طی این ماه شاهد ......