بورس ٢۴ : قیمت مسکن نه فقط در تهران که در همه شهرها و استان های کشور دستخوش جهش شده است. فرق بازار مسکن تهران با دیگر استان ها در زمان جهش قیمت بوده است.رشد قیمت خانه در شهرهای مختلف کشور از نیمه پارسال جدی شد. این در حالی است که قیمت مسکن از سال ٩٧ تا تیر ماه سال ٩٨ افزایش اساسی پیدا کرده بود. تابستان پارسال زمانی که قیمت میانگین آپارتمان در تهران ١١٢ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ٩٧ بود در دیگر شهرها و استان های کشور متوسط قیمت آپارتمان حدود ٣٠ درصد افزایش به خود گرفته بود. اما در اواخر سال ٩٨ رشد قیمت مسکن در کشور از ٧٠ درصد گذشت.