در هفته های اخیر بازار سنگ آهن نسبت به تحولات منفی در اقتصاد جهان تا اندازه زیادی مصون بود و تغییرات بزرگ در قیمت ها مشاهده نشد. اما برخی نهادهای تحلیلگر معتقدند شرایط تغییر می کند. بانک سیتی گروپ به چند نکته در همین زمینه اشاره کرده است. سرمایه گذاران ..