بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه فروردین، مقدار تولیدات شرکت طی اولین ماه از سال جاری ۵٠۶ تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٢۵۵ تن محصول، افزایش ٩٨ درصدی داشته است. مقدار فروش طی این ماه اما......