به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، افتتاح طرح توسعه و افزایش ظرفیت دو برابری در این شرکت سبب شده تا ارزش ذاتی بالایی برای سهم رقم زده و سیگنال خرید خوبی صادر شود