بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی فروردین در مقایسه با میانگین ماهانه سال ٩٨، افزایش ١۴ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز طی این ماه مقدار فروش نسبت به میانگین ماهانه ......