صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از فضای مثبت بازار و رشد سراسری قیمت ها، نخستین هفته اردیبهشت ماه را با ثبت بازده های جذابی پشت سر گذاشتند، حداقل ۶.۵ درصد و حداکثر ٢٢.٣ درصد سود نصیب سرمایه گذاران این صندوق ها....