در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به اسفند، تولیدات شرکت طی دوره ۶ ماهه نخست سال مالی جاری بالغ بر ٩٣٠۵١ تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۶۵٣٧۶ تن محصول، افزایش.......