باور بیاوریم، به کاهش قیمت‌ ها کمتر کسی منتظر رشد نرخ در این بازارهاست، مگر آن‌ که اتفاق جدیدی رخ دهد. بازار محصولات پتروشیمی نیز امروز کاهشی بود و دلیل اصلی آن را باید در دو نکته جستجو کرد، که...