سرگیجه! این وضعیت البته چند روز است، که در حال خود نمایی بوده و همچنین احتمال تداوم آن را باید در نظر گرفت. چهره چند گانه این روزهای بازارهای کالایی بخشی از واقعیت‌ هایی است، که می توان...