طی یک ماهه نخست سال در حالی که بازده شاخص به محدوده ٣۵ درصد رسید، صندوق های سرمایه گذاری حداقل ٢٢.٨٢ درصد و حداکثر ۵٣.٢٠ درصد سود را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند....