باید این را پذیرفت که آینده اقتصاد به آینده این ویروس مرتبط است و می توان چهار سناریو برای آن ترسیم کرد ...