پورتفوی بورسی شرکت با لحاظ آخرین داده های ٢۶ فروردین ماه تنظیم شده و علاوه بر برآورد سود خالص بهار، ارزش سبد این شرکت طی این دوره ...