شرکت سالمین در تاریخ ١٩ بهمن ١٣۵٣ تحت شماره ٢٠٨٧٢ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و متعاقباً در مورخ ١٢ آبان ١٣۵۴ موفق به اخذ پروانه تأسیس به شماره ٣٣٣٢٣٣ از وزارت صنایع و معادن گردید. این شرکت.......