بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اسفند و طی دوره ١٢ ماهه سال ٩٨، تولیدات شرکت شامل پودر و مایعات البسه و همچنین سایر مایعات شوینده بالغ بر ٢٢۵۶٠٣ تن محصول بوده که در مقایسه با سال ٩٧ با تولید ١٩۶۴٩١ تن محصول، افزایش ١۵ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز.......