از صندوق های سهام بزرگ کاردان، یکم سامان، ارزش کاوان آینده، همیان سپهر، پاداش سرمایه پارس و توسعه ملی با شناسایی سود بیش از ١٢ درصد....