امیدوارم نیاید آن روزی که تو را از عرش به فرش بکشاند که در آن صورت برای همیشه به خاطر خواهی سپرد پس حتما فراموش نکن که ...