چراکه به این شکل کنترل بیشتری بر دارایی ها خواهی داشت و تمرکز بیشتری بر شرایط سهم می توانی داشته باشی. این تعداد می تواند بسته به میزان سرمایه بین ...