علت این اتفاق آن است که سهام بنیادی به دلیل سودآوری رشد می کنند و در بدترین شرایط همواره این مقدار سود ضمانتی ست ... (رایگان برای اعضا)