و اتفاق دوم آنکه حتی در روندهای مثبت ریسک پذیری تو را به شدت کاهش می دهد و از ترس آنکه مبادا این پول سوخت شود با اندک سود، حاضر به فروش می شوی...