بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اسفند، تولیدات شرکت طی دوره سه ماهه نخست سال مالی جاری شامل ٣٠٠٣٨ تن انواع پودر، صابون و سایر محصولات بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل یک درصد کاهش داشته است. در بخش فروش نیز مقدار فروش ٢٩۶٢٨ تن گزارش شده که ........