در صورتیکه قیمت بتواند بالای محدوده مقاومتی ٩۵٠ - ١٠٠٠ تومان تثبیت شود ، عملا قیمت تغییر ریل داده و به لحاظ نموداری وارد فضای جدیدی برای حرکت می شود. در این صورت...