همانگونه که مشاهده می شود NAV سهام مطابق با قیمت های امروز و نیز برآورد سود خالص هر سهم برای سال ٩٩ حکایت از آن دارد که پتانسیل رشد قیمتی سهم پس از عرضه ...