در دو روز اخیر وضعیت بازارهای مالی و مواد خام عموما خوب بوده و به نظر می رسد سرمایه گذاران نسبت به قبل نگرانی کمتری درباره آینده دارند. این خوشبینی علل گوناگون دارد اما هشدارهایی درباره ..