طی بازار امروز نیز همان‌طور که پیش‌بینی ‌شده بود با افزایش تقاضا در کلیت بازار شاهد شروع معاملات در بازه‌های مثبت و رشد قیمت‌ها بودیم چنانکه شاخص کل کار خود را با روندی صعودی آغاز نمود و در نهایت نیز با رشد ٢.۴۴ درصد و در ۵٨٣۵٩٩.٣۵ واحد کار خود را پایان داد که .......