به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم ساختمانی به دلیل رشد ارزش پرتفو و عدم رشد قیمتی هم سو با رشد قیمت سهام زیر مجموعه از دید بنیادی جای رشد و بازدهی خوبی داشته و سیگنال خرید صادر کرد