برای ورود به بازار فلزات پایه ابتدا باید دانست شرایط چه وقت عادی می شود. در دو ماه اخیر عملکرد بازار این فلزات کاملا منفی بوده و زیان هایی به سرمایه گذاران وارد شده است. حالا به تدریج شرایط در ..