شرکت ذوب آهن اصفهان که در گذشته تحلیل آن ارائه شده بود ؛ مطابق با انتظار ، تا محدوده ٣١۶٨ ریال رشد خود را انجام داد و پس از اصلاح کوتاه مدتی و برخورد به حمایت ٢۶٠٨ ریالی حرکت جدید خود را آغاز کرد. در حال حاضر سهم در آستانه عبور از سقف قبلی بوده و وارد موج صعودی جدیدی شده است...