همزمان با افزایش نوسان در شاخص های مالی و قیمت مواد خام، هشدارهای نگران کننده از سوی تحلیلگران درباره آینده مطرح شده است. این هشدارها منطقی است اما عده ای از سرمایه گذاران هیچوقت به این نوع هشدارها توجه نمی کنند! در روزهای ..