سرمایه گذاران در سهام فولادی و سنگ آهنی مدتی است شاهد نوسان های محدود در قیمت ها بوده اند و مایلند بدانند شرایط کلی بازار چگونه است. سوال مهم تر، زمان بهبود شرایط و آغاز رشد قیمت هاست. این گروه از سرمایه گذاران مانند ..