صندوق های بانک اقتصادنوین، سپهر کاریزما، گنجینه ارمغان الماس، پاداش سرمایه پارس، ذوب آهن نیز با بیش از ١٢ درصد بازده طی دوره مورد بررسی توانستند عملکرد...