در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه به نظر می رسد قیمت در حال ساخت الگوی اصلاحی مرکب زیگزاگ دوگانه است. در حال حاضر...