در ساعات اخیر قیمت نفت به شدت بالا رفته و این رشد حاصل اعلام یک خبر است. ترامپ گفته است عربستان و روسیه می خواهند تولید نفت را کاهش دهند. صرف نظر از این واقعیت که نمی توان به خبرهای مثبت ترامپ اطمینان داشت، کارشناسان معتقدند ..