هر روز که می گذرد خبرهای جدید از وضعیت اقتصادهای بزرگ و بازارها منتشر می شود و تحلیلگران تلاش می کنند تخمین های دقیق تر درباره زمان پایان بحران کنونی ارائه کنند. در هفته پیش رو، هم تعداد بسیار زیاد گزارش از اقتصادهای بزرگ منتشر می شود و هم ..