در کنار روند اصلاح نظام بانکی، با اولویت اصلاح ترازنامه بانکها، شفاف‌ سازی تراکنشهای بانکی و ممانعت از ورود منابع بانکها به فعالیت‌ های ...