امروز شاخص های مالی در برخی بورس های بزرگ جهان رشد کرده اند و نوسان در قیمت نفت و فلزات پایه اندک بوده است. این واکنش به تصویب برنامه حمایتی دولت آمریکا بسیار عجیب است. قاعدتا باید هیجان مثبت بر بازارها حاکم می شد اما چنین نشده است. برای تصمیم گیری مناسب ضروری است بدانیم افق بازارها ..