یکی از مهم ترین پارامترهای تصمیم گیری، اطرافیانت هستند و اگر در بورس دوستان و مشاوران خوبی نداشته باشی ممکن است ...

 

فصل چهارم و آخر از سریال آموزشی فوت و فن معامله گری به زودی ...