بورس جای بازی برد برد برای همه ست پس دنبال این نباش که کسی را بازنده کنی تا خودت برنده شوی...