صبحت را با چای و قهوه شروع کن و صبحانه را فراموش نکن مثل آنکه آماده رفتن به امتحان هستی و باید ذهنت آماده واکنش مناسب به اتفاقات باشد..