رشد p/e شرکت از ١٠ برابری گذشته و این در حالی ست که تحولات بنیادی خاصی در این سهم طی یک سال اخیر رخ نداده است. نگاهی به وضعیت شرکت خواهیم داشت...