تحولات در بازارهای مختلف در دو هفته اخیر بسیار سریع بوده و این عامل به سردرگمی سرمایه گذاران منجر شده اما به تدریج پیش بینی هایی درباره آنچه در بازارها رخ خواهد داد مطرح می شود. بازار طلا یک بازار ..