عده زیادی از فعالان بازار فلزات پایه در هفته های اخیر دچار زیان های بزرگ شده اند و بویژه این هفته قیمت ها بسیار کاهش یافته است. نهادهای تحلیلگر پیش بینی هایی درباره زمان تقریبی رفع بحران کنونی مطرح کرده اند. آنها به سرمایه گذاران توصیه کرده اند ..