به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل در پیش بودن معامله بلوکی از یک سو و جهش سود شرکت های زیر مجموعه از سوی دیگر سیگنال خرید صادر کرد