درآمد حاصل از سایر محصولات فرعی شرکت همچون ضایعات سرباره و اکسید روی و مس طی دوره یازده ماهه سال جاری و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ١٣٩.٣ برابر شده و سهم درآمد این گروه را از ٠.٠٢ درصد در دوره مشابه به ١.۶۶ درصد در سال جاری افزایش داده است. همچنین این افزایش، رشد درآمدهای شرکت را ......