طی دوره یازده ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه بهمن، تولیدات شرکت ۴٩٧۶٧ تن محصول شامل انواع آجر و جرم‌های نسوز بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۵٢٢١٣ تن محصول کاهش ۵ درصدی داشته اما در بخش فروش .......