ناشی از افزایش نرخ فروش و کنترل هزینه ها طی سال های اخیر روند صعودی داشته و برای امسال نیز پیش بینی می شود حاشیه ۴۴ درصدی حاصل گردد که برای ...