گفتنی ست طی دوره مورد بررسی بیش از نیمی از صندوق ها موفق به کسب بازده بالای ۵ درصد شده اند. در این میان سه صندوق سهام بزرگ کاردان، رشد سامان و ایساتیس پویای یزد بازدهی بیش از ٩ درصد را برای سهامداران....